Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Rekryhaku Finland Oy henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laatimispäivä  15.05.2018, muokattu 1.9.2021. 

1. Rekisterinpitäjä

Rekryhaku Finland Oy (jäljempänä Rekisterinpitäjä), y-tunnus: 2800951-7, Antinkatu 3, 00100 Helsinki, Toimitusjohtaja Henrik Haukanhovi, puh. 040  413 4909, sähköposti: henrik.haukanhovi@rekryhaku.fi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Henrik Haukanhovi, puh. 040  413 4909

3. Rekisterin nimi

Rekisterinpitäjän asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”) 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 

Yleistä henkilötietojen käsittelystä 
Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia,  määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön ja/tai yritykseen (myöhemmin ”Asiakas”). Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat  menettelytavat sekä Asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet. 

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus 
Sopimus-, asiakas- tai niihin rinnastettava muu suhde. Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on rekisterinpitäjän sopimus tai asiakassuhde  toimeksiantajan kanssa. 

 

5. Tietojen käyttötarkoitus 

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin: 

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä tarjouspyyntöihin vastaaminen 
  • palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen 
  • palveluita koskeva analysointi ja tilastointi 
  • asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta 
  • muut vastaavat käyttötarkoitukset. 

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty Asiakkaalta itseltään. Tietoja säilytetään enintään  kaksi (2) vuotta tietojen toimittamisesta, jonka jälkeen Rekisterinpitäjä poistaa tiedot rekisteristä kokonaan. Hakija voi milloin tahansa pyytää tietojensa  poistamista Rekisterinpitäjän rekisteristä. 

6. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön perustiedot (nimi, yritys ja yhteystiedot) 

Säännönmukaisena tietolähteenä rekisteriin tallennetut tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään, esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median  palvelujen kautta, joissa tietojen luovuttaminen tapahtuu Asiakkaan omalla suostumuksellaan. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä muutoinkaan tietojen luovutus tapahdu ulkopuolisille ilman Asiakkaan suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään luottamuksellisina ja Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietoja ei pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla.  Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käsittelystä vastaa Rekisterinpitäjä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja  tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla  rajatuin oikeuksin ja vain niiden Rekisterinpitäjän työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterinpitäjän työntekijät ovat  allekirjoittaneet työtehtävien hoitamisesta salassapitosopimuksen.

9.Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itsestään tiedot, jotka hänestä on rekisteriin tallennettu. Henkilöllä on oikeus  turvautua henkilötietolaissa mainittuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti allekirjoituksin Rekisterinpitäjänä toimivalle  vastuuhenkilölle osoitteeseen Antinkatu 3, 00100 Helsinki. Tiedot luovutetaan ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Rekisterinpitäjä  vastaa Asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran  vuodessa. 

10. Muut tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen  tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Allekirjoitettu kirjallinen pyyntö tulee  lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen Antinkatu 3, 00100 Helsinki. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa  (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

11. Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointi- tms. tarkoituksiin

Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, suoramarkkinointia, etämyyntiä, markkina- tai mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkeleita varten.

Vieritä ylös